Przetwarzanie i ochrona danych osobowych RODO (GDPR)

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”/GDPR). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Administratorem danych osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług jest: WOD-KAN TRANS 40-749 Katowice, ul. Walerego Goetla 8

NIP: 954-145-45-79, email: wodkantrans@onet.pl.

Pozyskiwanie danych

Państwa dane są pozyskiwane przede wszystkim bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy, e-mailem, za pomocą formularz kontaktowego lub powszechnie dostępnych źródeł, takich jak: KRS, CEIDG, Panorama firm. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie

W jakim celu są potrzebne Państwa dane?

Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czyli np. imię, nazwisko, adres kontaktowy, adres do dostawy, e-mail, nr telefonu, NIP. Będą one przetwarzane zgodnie z podstawą prawną dla przetwarzania danych. Dane te są potrzebne, by:

 1. Przyjąć zamówienie, zawrzeć i wykonać umowę
 2. Odpowiedzieć na pytania z formularza kontaktowego
 3. Dokonać rozliczeń finansowych wynikających z zawartej umowy oraz wypełnić obowiązki podatkowe i rachunkowe
 4. Rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową
 5. Prowadzić działanie marketingowe, a w szczególności informowanie o spersonalizowanych produktach i usługach naszych partnerów.
 6. Badać Państwa opinie i satysfakcję
 7. Dochodzić praw i roszczeń, wykazywać ich zasadność

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez okres trwania umowy w celu jej realizacji oraz okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. W zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, do momentu przedawnienia tychże roszczeń.
 3. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych. Ujawnienie danych osobowych może nastąpić tylko w przypadku, gdy będzie to niezbędne dla wykonania zawartej umowy lub obowiązku prawnego, np. pracownikom, podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie, windykacyjne oraz organom administracji publicznej.

Obowiązek podania danych osobowych i przysługujące prawa

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do zawarcia i wykonania umowy. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych,

 2. sprostowania danych, ich usunięcia

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego

 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych